Polityka prywatności

ROZDZIAŁ I – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A., wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego, pod adresem al. Niepodległości 2E, 55-020 Żórawina, KRS 0000441882, NIP 8971786409, REGON 022027111.

2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: dane kontaktowe oraz dane teleadresowe.

4.Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane:

a) w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy z administratorem na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania,

c) w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.  f RODO, przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora oraz

d) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) w okresie nie dłuższym niż do wycofania zgody.

5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie oraz do dokonania oceny ryzyka leasingowego – warunkuje jej zawarcie.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora:

a) podmiotom współpracującym z administratorem w celu realizacji zawartej z Panem/Panią umowy,

b) upoważnionym przez Administratora – pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy oraz nasi podwykonawcy,

c) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

d) podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przenoszenia danych osobowych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie na zasadach wynikających z RODO.

11. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia..

12. Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.  Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

13. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Pani/Pana danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą:

  1. Poczty elektronicznej: RODO@wilmar-oils.pl,
  2. Poczty tradycyjnej: al. Niepodległości 2E, 55-020 Żórawina,
  3. Telefonicznie: +48 71 316 52 72.